Úvod

Vitajte na stránkach venovaných poznávaniu a dokumentácii stredovekých nástenných malieb v regióne Gemer. Cieľom tvorcov webovej stránky je predstaviť a priblížiť širokej domácej i zahraničnej verejnosti unikátny súbor nástenných malieb, najmä z obdobia 14. – 15. storočia, ktorý je koncentrovaný na pomerne malom území. Dnes evidujeme v tejto oblasti vyše dvadsať kostolov so stredovekými nástennými maľbami. V období vzniku nástenných malieb boli popisované lokality - v prosperujúcom baníckom regióne - súčasťou Uhorského kráľovstva. Dnes ležia na území Slovenskej republiky.

História skúmania nástenných malieb v kostoloch na Gemeri sa začína už koncom 19. storočia, najmä zakladateľskými prácami Istvána Gróha (1867-1936) a Flóriána Františka (Flóris Ferenz) Rómera (1815-1889). Od druhej polovice dvadsiateho storočia až do súčasnosti sa nimi zaoberali viacerí slovenskí, českí a maďarskí historici a historičky umenia: Dénes Radocsay, Mária Prokopp, Zsombor Jékely, Vladimír Wagner, Vlasta Dvořáková, Karel Stejskal, Josef Krása, Milan Togner, Katarína Biathová, Ján Bakoš, Barbora Glocková a Ivan Gerát. Na ich bádanie chceme nadviazať. V súčasnosti (od roku 1995) je súbor nástenných malieb z Gemera a Abova na predbežnom zozname ako kandidáti na zaradenie do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Aktuálne sú na webovej stránke Stredoveká nástenná maľba na Gemeri / Medieval mural in Gemer spracované nástenné maľby z kostolov obcí: Kraskovo (Karaszkó), Koceľovce (Gecelfalva), Ochtiná (Ochtina / Martonháza), Chyžné (Hizsnyó) a Kyjatice (Kiete); ktoré sme skúmali a fotograficky dokumentovali v lete roku 2018. V terénnom výskume a dokumentácii plánujeme pokračovať: Našim zámerom je webovú stránku doplniť a sprístupniť tak čo najširšiemu okruhu záujemcov i ďalšie nástenné maľby z kostolov v obciach Dobšiná (Dobsina / Dobschau), Kameňany (Kövi), Plešivec (Pelsöc), Rimavské Brezovo (Rimabrezó), Rimavská Baňa (Rimabánya), Štítnik (Csetnek), Rákoš (Rákos), Rybník (Újvásár), Roštár (Restér), Šivetice (Süvete), Žíp (Zsip).

Radi by sme vyjadrili naše poďakovanie všetkým duchovným, kostolníkom i správcom kostolov, za ich ochotu sprístupniť nám kostoly a umožniť nám výskum a fotodokumentáciu nástenných malieb. Výskum a vznik webovej stránky Stredoveká nástenná maľba na Gemeri / Medieval mural in Gemer z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Webové stránky boli spustené 31. januára 2019 a budú priebežne dopĺňané o nové informácie.
Autorom textov je Peter Megyeši, autorom fotografií Dávid Doroš. Preklady do anglického jazyka vytvorila Kamila Babjaková.

Boli by sme radi, ak by webová stránka Stredoveká nástenná maľba na Gemeri / Medieval mural in Gemer prispela k zvýšeniu záujmu o tak výnimočné kultúrne dedičstvo, aké predstavujú gemerské stredoveké nástenné maľby.

Reprodukcie fotografií sú voľne dostupné na štúdijné a výskumné účely, nie na komerčné využitie. Príklad uvádzania ich zdroja pri publikovaní: 
Foto: Dávid Doroš, Stredoveká nástenná maľba na Gemeri / Medieval mural in Gemer (www.medievalmuralgemer.com) 

Príklad citovania textu: Peter Megyeši, Kraskovo. In: Stredoveká nástenná maľba na Gemeri / Medieval mural in Gemer (www.medievalmuralgemer.com) 

Prešov, január 2019 

Peter Megyeši   

Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach

Centrum vied o umení, Slovenská akadémia vied v Bratislave