Chyžné

Stredoveké nástenné maľby v kostole v Chyžnom (Hizsnyó) neboli počas svojej existencie zakryté vápenným náterom, ani omietkou a podľa kanonickej vizitácie boli opravované v roku 1812 a okolo polovice 19. storočia. Maľby boli reštaurované v roku 1936 Petrom Júliusom Kernom

Maľby pokrývajúce steny presbytéria, vrátane ostenia víťazného oblúka, vznikli podľa Milana Tognera pravdepodobne v sedemdesiatych až osemdesiatych rokoch 14. storočia. V spodnej časti presbytéria sa nachádza namaľovaná iluzívna  drapéria- lambrekýn.  

Na východnej stene presbytéria sa v hornom registri nachádza Zvestovanie Panne Márie: vľavo od okna je archanjel Gabriel, pravicou žehná a v ľavej ruke drží nápisovú pásku. Nad oknom letí biela holubica- symbol Ducha Svätého a smeruje ku kľačiacej Panne Márii, ktorá je vpravo od okna. 

V hornom registri severnej stene pokračuje kristologický cyklus scénou Narodenia Krista. Panna Mária leží na lôžku, za ňou je Ježiško celý zavinutý v plienke a uložený v kolíske, ktorá farbou a tvarom pripomína kamennú tumbu hrobu. Jeho vážna tvár je obkolesená krížovým nimbom ako poukaz na spôsob jeho smrti a pohľad smeruje nadol, kde je Bolestný Kristus vstávajúci z tumby hrobu. V scéne Narodenia sú pri Ježiškovi i osol a býk a anjel, ktorý prilieta k spiacemu sv. Jozefovi, pravicou sa ho dotýka a druhou rukou ukazuje smerom k Ježiškovi. Obraz Narodenia dopĺňa obraz pastiera v pravej spodnej časti.

Ďalšou scénou z Kristovho detstva je Klaňanie sa troch kráľov na južnej stene presbytéria, ktorá je narušená sekundárne zväčšovaným oknom. Z dôvodu týchto úprav dnes vidíme iba dvoch mladších kráľov nesúcich dary a pozorujúcich anjela, ktorý ich smeruje k tróniacej Panne Márii s Ježiškom. Tretí kľačiaci kráľ a časť postavy Panny Márie s Ježiškom sa nedochovali.

Na západnej stene presbytéria- na stene víťazného oblúka, je zobrazené podobenstvo o múdrych a pochabých pannách. Panny smerujú v dvoch zástupoch ku Kristovi, ktorý je vo vrchole víťazného oblúka. Po Kristovej pravici je päť múdrych panien s horiacimi lampami naplnenými olejom, po Kristovej ľavici sú hlúpe panny s lampami bez oleja. Polpostava Krista v mandorle so zdvihnutými rukami sa obracia smerom k pochabým pannám. Pozoruhodná je rôznorodosť oblečenia jednotlivých panien. 

V ostení víťazného oblúka sú štyria starozákonný proroci v kvadrilóboch s nápisovými páskami. V nižšom registri malieb presbytéria sú zobrazený dvanásti apoštoli. Na východnej stene presbytéria, pod scénou Zvestovania, sú apoštoli, ktorí sa dajú identifikovať na základe individuálnych atribútov: sv. Peter s kľúčom, sv. Pavol s mečom, sv. Bartolomej s nožom a sv. Tomáš ukazujúci prsty, ktoré vložil do Kristovej rany na boku. Pri sv. Tomášovi a sv. Bartolomejovi sú fragmenty identifikačných nápisov. 

V špalete južného okna je postava sv. Kataríny, v špalete východného okna postavy sv. Barbory a neidentifikovanej svätice (sv. Helena?). V klenbových poliach sú namaľovaní štyria cirkevní otcovia pri čítacích pultoch, spolu so symbolmi evanjelistov a s anjelmi, ktorí k nim smerujú od svorníka- symbolizujúceho Krista.  Vo východnom poli klenby je lev- symbol evanjelistu sv. Marka vedľa sv. Ambróza, s severnom poli je vôl- symbol evanjelistu sv. Lukáša vedľa pápeža sv. Gregora, v južnom anjel- symbol evanjelistu sv. Matúša vedľa sv. Augustína a v západnom je orol- symbol sv. Jána evanjelistu vedľa kardinála sv. Hieronyma. Takéto ikonografické riešenie preniklo na Gemer z Talianska, kde sa jeho vznik spája s bulou Bonifáca VIII. z roku 1298, ktorá poukazovala na úctu k cirkevným otcom.

BIBLIOGRAFIA:

Bakoš Ján: Dejiny a koncepcie stredovekého umenia. Explikácia na gotickom nástennom maliarstve. Bratislava 1984.

Dvořáková Vlasta: Chyžné. In: Dvořáková Vlasta – Krása Josef - Stejskal Karel: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Bratislava 1978, 97-98.

Gerát Ivan: Stredoveké obrazové témy na Slovensku: osoby a príbehy. Bratislava 2001.

Gerát Ivan: Nástenné maľby, Chyžné. In: Balážová Barbara – Pomfyová Bibiana (edd.).: Arslexicon – výtvarné umenie na Slovensku, http://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=nastenne-malby-4;

Prokopp Mária: Középkori freskók Gömörben, Somorja 2002, s. 16-20.

Togner Milan: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava 1989, s. 172.

Togner Milan: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku (Addenda et corigenda). Bratislava 1988, s. 48.

Galéria/19 fotografií